Адкрыццё новай выставы «Брама»


5 красавіка (пятніца) ў філіяле Веткаўскага музея адбудзецца адкрыццё новай выставы «Брама».

У 1895 годзе адзін з першых даследчыкаў Веткі М.І. Лілееў апісаў цікавую гісторыю. Сутнасць яго апавядання ў тым, што ў 1695 годзе ў Веткаўскую Пакроўскую царкву з Калугі даставілі дарэформенны (да рэформы Нікана, што раскалола Рускую праваслаўную царкву) іканастас XVI ці XVII стагоддзя.

У 1735 годзе Ветка была спустошана. З дарэформеннага іканастаса змаглі выратаваць толькі Царскую браму, бакавыя дзверы і чатыры абразы. Іх перавезлі ў Свяцк.

У 1910-м, са спыненнем пераследу стараабрадцаў, у Свяцкім пасадзе пабудавалі драўляную Успенскую царкву. Магчыма, нейкія выявы з першага іканастаса перанесеныя былі туды.

9 ліпеня 1983 г. супрацоўнікі Веткаўскага музея паехалі ў Свяцк… Староста Успенскай царквы дазволіў забрацца на яе гарышча, дзе ляжалі некалькі старых ікон, агледзець іх. Паколькі гэта былі ўжо чорныя дошкі з маляўнічым пластом, які лупіцца, не прыдатныя для выкарыстання ў храме, дазволіў узяць некалькі ў музей.

Сярод гэтых артэфактаў аказалася і створка Царскай брамы. У цемры счарнелага пакосту праглядаўся жывапіс. А што, калі гэта створка з таго самага іканастаса, што везлі ў 1695 г. цёмнымі калужскімі лясамі?

Ужо ў 2000-х, калі нам удалося арганізаваць сваю рэстаўрацыйную майстэрню, мы адважыліся раскрываць жывапіс гэтай створкі. Нібыта, адкрывалася XVII стагоддзе!

У 2022 годзе мы задумалі працяг праекта. І пачалі збіраць навершы Царскай брамы. Спачатку здавалася, што іх, стараабрадніцкіх, увогуле ў нашых мясцінах не захавалася... Але, на шчасце, уцалелі!

Людзі адгукнуліся і сталі дапамагаць - і гэтая прыгажосць чалавечага ўдзелу, мабыць, самы прыгожы вынік нашага даследавання, рэстаўрацыйнай падрыхтоўкі і прадстаўлення вам твораў нашых продкаў-мастакоў. У гэтай прыгожай працы - сіла іх духу.

А створка са Свяцка злучыла нас.

Запрашаем вас на адкрыццё выставы, якая вядзе нас у гісторыю XVII стагоддзя, і да якой маеце дачыненне вы, нашы дарагія наведвальнікі і ўвогуле сябры Веткаўскага музея.

Калі: 05.04.2024 у 16:00.

Дзе: г. Гомель, плошча Леніна, 4а (у парку, за саборам Пятра і Паўла).

Уваход вольны!

+375 232 50-96-98


5 апреля (пятница) в филиале Ветковского музея состоится открытие новой выставки «Врата».

В 1895 году один из первых исследователей Ветки М.И. Лилеев описал любопытную историю. Суть его рассказа в том, что в 1695 году в Ветковскую церковь во имя Покрова Богородицы из Калуги доставили дореформенный (до реформы Никона, что расколола Русскую православную церковь) иконостас XVI или XVII века.

В 1735 году Ветка была разорена. Из дореформенного иконостаса смогли спасти только Царские врата, боковые двери и четыре иконы. Их перевезли в Святск.

В 1910-м, с прекращением преследований старообрядцев, в Святском посаде построили деревянную Успенскую церковь. Возможно, какие-то образа из первого иконостаса перенесены были туда.

9 июля 1983 г. сотрудники Ветковского музея поехали в Святск… Староста Успенской церкви разрешил забраться на её чердак, где лежали несколько ветхих икон, осмотреть их. Поскольку это были уже чёрные доски с шелушащимся красочным слоем, не годные для использования в храме, позволил взять несколько в музей.

Среди этих артефактов оказалась и створка Царских врат. В темноте почерневшей олифы проглядывалась живопись. А что, если это створка с того самого иконостаса, что везли в 1695 г. тёмными калужскими лесами?

Уже в 2000-х, когда нам удалось организовать свою реставрационную мастерскую, мы отважилась раскрывать живопись этой створки. Похоже, открывался XVII век!

В 2022 мы задумали продолжение проекта. И стали собирать навершия Царских врат. Сначала казалось, что их, старообрядческих, вообще в наших местах не сохранилось… Но, к счастью, уцелели!

Люди откликнулись и стали помогать – и эта красота человеческого участия, пожалуй, самый красивый результат нашего исследования, реставрационной подготовки и представления вам произведений наших предков-художников. В этой красивой работе – сила их духа.

А створка из Святска соединила нас.

Приглашаем вас на открытие выставки, которая ведёт нас в историю XVII века, и к которой причастны вы, наши дорогие посетители, друзья Ветковсого музея.

Когда: 05.04.2024 в 16:00.

Где: г. Гомель, пл. Ленина, 4а (в парке, за собором Петра и Павла).

Вход свободный!

+375 232 50-96-98

144